Regulamin Klubu

 REGULAMIN KLUBU

Aby zostać członkiem klubu SPAC należy wykazać się posiadaniem: Dla SP – co najmniej 10 dyplomów wydanych w Polsce, w tym 2 wydawane przez SPAC. Zgłoszenie powinno zawierać: – imię i nazwisko, znak i adres zgłaszającego, nazwy, numery i daty wydania dyplomów polskich. Zgłoszenie powinno być potwierdzone przez dwóch licencjonowanych nadawców. Przynależność do klubu potwierdzana jest specjalnym dyplomem członkowskim. Krótkofalowców zagranicznych obowiązuje odpowiednio posiadanie co najmniej 5-ciu dyplomów wydawanych w Polsce, w tym 2 wydawane przez SPAC . Zgłoszenie przesyłać na adres wydawcy:

Arkadiusz Szczyglewski – SQ6CU
skr. poczt. 30
59-920 Bogatynia

CLUB STATUTE

To become a member of SPAC club one should prove ownership of:
at least ten diplomas issued in Poland, including two diplomas issued by SPAC. Application should contain: First name and surname, callsign and address of applicant, names, numbers and dates when polish diplomas were issued. Application should be confirmed by two licensed amateur radio operators. Club attachment is certified by special membership diploma.
Foreign amateur radio operators should have at least five diplomas issued in Poland, including: 2 issued by SPAC. To apply, write to this address:

SQ6CU – Arkadiusz Szczyglewski
PO Box 30
59-920 Bogatynia
Poland