PROGRAM DYPLOMOWY SPAC

PROGRAM DYPLOMOWY SPAC

Dyplomy uzyskiwane w SPAC dostępne są dla licencjonowanych nadawców i nasłuchowców.
Zalicza się QSO/SWL przeprowadzone po 01.01.1970.
QSO/SWL do dyplomów : SP-D , WAPP , WISŁA , ODRA , WARTA , BUG , NAREW , PILICA , SAN ,
POLISH BALTIC , SP 24H , 100 GMIN , 250 GMIN , 500 GMIN , 750 GMIN , 1000 GMIN –
zaliczane są od 01.01.1999.
Pasma i emisje dopuszczone do stosowania w Polsce.
Zgłoszenie (lista GCR) powinno być potwierdzone przez dwóch licencjonowanych nadawców.
Award manager klubu może zażądać do wglądu określone karty QSL.

Koszt każdego dyplomu wynosi:
dla SP – 9 zł
dla EU,DX – 7 USD, 10 IRC, 5 EURO.
stopnie wyższe do dyplomu W – 100 SP, CQ SP , W-SP1…W-SP9 – dla SP wynosi: 3 znaczki na list zwykły , dla EU, DX – 2 USD, 2 IRC.
Stacje zagraniczne proszę o przesyłanie opłat za dyplomy listem poleconym.
Zgłoszenia i wpłaty należy przesyłać na adres:

SPAC
Arkadiusz Szczyglewski – SQ6CU
skr. poczt. 30
59-920 Bogatynia

lub e-mail: sq6cu@o2.pl

 

SPAC DIPLOMAS – GENERAL CONDITIONS

All diplomas from SPAC are available for licensed operators and listeners.
Accepted contacts made after 01.01.1970’.
QSO/SWL : SP-D, WAPP, WISŁA, ODRA, WARTA, BUG, NAREW, PILICA, SAN, POLISH BALTIC, SP 24H, 100 GMIN, 250 GMIN, 500 GMIN, 750 GMIN, 1000 GMIN – Accepted contacts made after 01.01.1999.
Bands and emissions allowed in Poland.
Application (GCR list) should be recommended by two licensed operators.
The club award manager can ask for specified QSL cards for inspection.
Price of each diploma is:
for EU,DX – 7 USD, 10 IRC, 5 EURO
Higher levels for diploma:
W-100 SP, CQ-SP, W-SP for EU,DX is: 2 USD, 2 IRC.

Applications with payments should be sent to this address:

SPAC
Arkadiusz Szczyglewski – SQ6CU
PO Box 30
59-920 Bogatynia
Poland

or e-mail: sq6cu@o2.pl